Sveikiname Vilniaus lopšelio-darželio „Jurginėlis“ direktoriaus pavaduotoją ugdymui
Almą Bružienę 2010 m. balandžio 17 d. švenčiančią  50 metų jubiliejų. 
Linkime sveikatos, pedagoginės išminties ir kūrybinių idėjų