Valstybiniai dokumentai

Konvencijos
 - Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija

Įstatymai
 - Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas 
 - Švietimo įstatymas 

Vyriausybės nutarimai
 - Dėl Nacionalinės smurto prieš vaikus prevencijos ir pagalbos vaikams 2008-2010 metų programos patvirtinimo
 - Dėl Vaiko gerovės valstybės politikos strategijos ir jos įgyvendinimo priemonių 2005-2012 metų plano patvirtinimo
 - Dėl Lietuvos Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros 2006-2013 metų strategijos įgyvendinimo priemonių 2009-2013 metų plano patvirtinimo
 - Dėl Vaikų sveikatos stiprinimo 2008-2012 metų programos patvirtinimo
 - Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtros 2007-2012 metų programos patvirtinimo

Švietimo ministerijos įsakymai
Dėl švietimo aprūpinimo standartų patvirtinimo (tinka ir ikimokyklinukams)

Programos
 - Dėl Ikimokyklinio ugdymo programų kriterijų aprašo
 - Dėl Rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo programos patvirtinimo
 - Dėl Nacionalinės smurto prieš vaikus prevencijos ir pagalbos vaikams 2008-2010 metų programos patvirtinimo
 - Dėl Vaikų ir jaunimo socializacijos programos patvirtinimo
 - Dėl Vaikų sveikatos stiprinimo 2008-2012 metų programos patvirtinimo
 - Dėl Valstybinės šeimos sveikatos 2008-2010 metų programos patvirtinimo
 - Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtros 2011-2013 metų programos patvirtinimo
 - Dėl Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programos patvirtinimo
 - Dėl sveikatos priežiūros kokybės užtikrinimo 2005-2010 m. programos patvirtinimo
 - Dėl Valstybinės psichikos sveikatos strategijos įgyvendinimo 2008-2010 metų programos patvirtinimo

Dokumentai, reglamentuojantys tinklo plėtrą
 - Dėl Mokyklų pripažinimo sveikatą stiprinančiomis mokyklomis tvarkos aprašo patvirtinimo

Teisės aktai, reglamentuojantys sveikatos priežiūrą ikimokyklinio ugdymo įstaigose
 - Dėl statistinės apskaitos formos Nr. 027-1/a "Vaiko sveikatos pažymėjimas" patvirtinimo
- Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2016 "Ikimokyklinio ugdymo mokykla: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai" patvirtinimo
- Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2010 "Ikimokyklinio ugdymo mokykla: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai" patvirtinimo
 - Dėl Sveikatos priežiūros ikimokyklinio ugdymo įstaigose tvarkos aprašo ir Vaikų sveikatos priežiūros ikimokyklinio ugdymo įstaigose rekomendacijų patvirtinimo
 - Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašas