Šiuolaikinės ikimokyklinės įstaigos siekia teikti kokybiško ugdymo paslaugas, tenkinti įvairius vaikų ir tėvų poreikius. Glaudus ikimokyklinio ugdymo įstaigos vadovų, jose dirbančių pedagogų ir tėvų bendravimas, panaudojant įvairias bendradarbiavimo formas, optimizuoja ugdymo procesą tiek šeimoje, tiek ir ikimokyklinio ugdymo institucijoje.

Gyvename amžiuje, kuris pilnas įvairių pokyčių žmonių bendravimo kultūroje ir darbo formose, tačiau poreikis bendrauti išlieka toks pat ar net labiau svarbus, ypač ugdymo įstaigoje tarp tėvų, vaikų, pedagogų ir kitų socialinių partnerių. Ekstremali situacija pasaulyje pakeitė mūsų įprastą bendravimą ir bendradarbiavimą į virtualų. Ikimokyklinės ugdymo įstaigos priėmė šį iššūkį ir stengėsi sėkmingai įgyvendinti nuotolinį ugdymą, kuriuo siekiama kokybiškai įgyvendinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, perteikiant ugdymo turinį skaitmenine forma kiekvienai grupei patogiausioje virtualioje aplinkoje: „Facebook“ uždarose grupėse, pokalbių „Messenger“ programėlėje, elektroniniu paštu, elektroninio dienyno „Mūsų darželis“ pagalba, vaizdo pokalbiais „Zoom“ programos pagalba.

Kauno lopšelio-darželio „Rasytė“ ir Kauno lopšelio-darželio „Giliukas“ priešmokyklinio ugdymo mokytojos nuotoliniu būdu, naudojant video pokalbių „Zoom“ programėlę organizavo STEAM bendradarbiavimo projektą „STEBIU, TYRINĖJU, EKSPERIMENTUOJU, ATRANDU“. STEAM ugdymo metodas buvo pasirinktas tikslingai, atsižvelgiant į ikimokyklinio amžiaus vaikų raidos ypatumus ir ugdymo poreikius. Ikimokyklinio amžiaus vaikai nuolat stebi juos supančia aplinką, ar jie susidomės aplinkui vykstančiais procesais, ar taps to proceso dalimi priklauso nuo mokytojo pastangų ir gebėjimo sudominti vaikus naujomis veiklos formomis, būdais, metodais bei priemonėmis. STEAM ugdymas – integralus, į kompleksišką tikrovės reiškinių pažinimą, pritaikymą ir problemų sprendimą kreipiantis vaikų gebėjimų ugdymas gamtos mokslų, matematikos, technologijų ir inžinerijos kontekste. Ugdytiniai tobulėja, įgyja naujų žinių, dalindamiesi atliktais tyrinėjimais, atradimais, patyrimais, įspūdžiais. Jie tampa visapusiškomis asmenybėmis, gebančiomis džiaugtis, mokantys improvizuoti, pasitikintys savo jėgomis, atviri, sugebantys veikti, priimti sprendimus.

Tyrinėjimas – tai procesas, kai atidžiai žiūrint, klausant, uodžiant, liečiant, klausinėjant, ieškant informacijos įvairiuose šaltiniuose sužinoma apie gyvosios ir negyvosios gamtos objektus bei reiškinius, žmogaus sukurtus daiktus, žmonių gyvenimą. Tyrinėjimas apima ir bandymus (eksperimentus), kai keičiame daiktus ar medžiagas, aplinkos sąlygas, pvz., kai išardome ir sudedame kitaip, kai tirpiname, šildome.

Į projekto „STEBIU, TYRINĖJU, EKSPERIMENTUOJU, ATRANDU“ veiklą įsitraukė abiejų ikimokyklinių ugdymo įstaigų pedagogai, 2-6 m. amžiaus ugdytiniai, ugdytinių tėvai, administracija. Projekto tikslas – siekti sėkmingo, emocionalaus visapusiško vaikų ugdymo ir ugdymosi (savęs ir kitų pažinimo, judėjimo įgūdžių, pasaulio pažinimo, komunikacinių gebėjimų), virtualioje aplinkoje taikant STEAM veiklos metodą, aktyviai įtraukiant šeimos narius, keičiantis gerąja praktika tarp ikimokyklinio ugdymo įstaigų.

Projekto įgyvendinimo akimirkomis dalinomės virtualioje aplinkoje. Zoom programos pagalba ugdytiniai galėjo susipažinti vieni su kitais ir kartu veikti virtualioje aplinkoje: eksperimentuoti, tyrinėti, stebėti savo ir draugų atliekamus bandymus. Taip pat vaikai turėjo galimybę kartu su tėvais išbandyti įvairius eksperimentus ar bandymus namuose, pasidžiaugti rezultatais, pasidalinti savo įspūdžiais ir patirtimi su šeimos nariais.

Džiaugiamės, kad projekto tikslas ir uždaviniai buvo sėkmingai įgyvendinti. Ugdytinių noras tobulėti, dalintis mintimis, atradimais, pasitikėjimas savo jėgomis, jų džiugios emocijos, tėvelių noras dalyvauti ir bendradarbiauti, grįžtamasis ryšys su fotonuotraukomis, filmuota medžiaga, padėkomis leido suprasti, kad pasirinktas bendradarbiavimo projektas puikiai įgyvendinamas nuotolinio ugdymo metu.

Straipsnį parengė:

 Kauno lopšelio – darželio „Giliukas“ priešmokyklinio ugdymo vyr. mokytoja  Birutė Vyšniauskienė

Kauno lopšelio – darželio  „Rasytė“  priešmokyklinio ugdymo vyr. mokytoja Audronė Kerševičienė

Kategorija: Projektai