Respublikinė ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacija (RIIDA) „Sveikatos želmenėliai“ yra nevyriausybinė organizacija. Ji įkurta 2001 m. kovo 9 d. penkių Vilniaus miesto ikimokyklinių įstaigų specialistų iniciatyva.

Asociacija jungia įvairių šalies savivaldybių 191 ikimokyklinę įstaigą , kuriose yra per 2200 asociacijos narių. Asociacijos veiklą regionuose koordinuoja asociacijai priklausančių ikimokyklinių įstaigų vadovai. Vilniaus, Kauno, Klaipėdos ir Panevėžio miestų asociacijos nariai turi savo padalinius ir jų koordinatorius.

Asociacijos veikla grindžiama savanoriškumo principu. Ikimokyklinės įstaigos darbuotojų grupė ar visa bendruomenė, pareiškusi norą įstoti į asociaciją, pateikia prašymą, pedagogų, pageidaujančių tapti asociacijos nariais, sąrašą ir 3 metų veiklos programą . Prezidiumas, apsvarstęs pateiktus dokumentus, savo sprendimą per 15 dienų praneša įstaigos bendruomenei, patvirtindamas, kad įstaiga priimta į asociaciją. Įstaiga sumoka stojamąjį 50 Lt. mokestį ir gauna sertifikatą. Kiekvienas asociacijos narys moka 15 Lt metinį mokestį.

Asociaciją valdo 6-9 narių asociacijos prezidiumas, kuris 2 metų laikotarpiui renkamas ataskaitiniame-rinkiminiame susirinkime.

Asociacijai vadovauja prezidentas, kuris taip pat renkamas 2 metų laikotarpiui ataskaitiniame-rinkiminiame susirinkime. Iki 2010 m. asociacijos prezidentas ir kiti valdymo organai dirbo visuomeniniais pagrindais. Nuo 2010 m. vasario 1 d. įsteigta prezidento pareigybė.

Asociacija turi savo himną, logotipą, laikosi savo tradicijų.

Asociacijos veikla apima sveikos gyvensenos kaip gyvenimo būdo propagavimą tarp pedagogų, tėvų, visuomenėje, pedagogų kvalifikacijos tobulinimą, darbo patirties sklaidą ir sveikos gyvensenos darželių tinklo plėtrą šalyje. Asociacijos veiklą 2001-2009 m. atspindi šie rezultatai:

1. Kartu su Pedagogų profesinės raidos centru (dabar – Ugdymo plėtotės centras)

  organizuota per 50 seminarų ikimokyklinių įstaigų pedagogams sveikos gyvensenos, kūno kultūros, saugos, gyvenimo įgūdžių, prevencijos, lytiškumo, psichinės sveikatos prevencijos klausimais.

2. Organizuotos ir įvyko 15 konferencijų darbo patirties sklaidos įvairiose šalies ikimokyklinėse įstaigose klausimais.

3. Organizuotas konkursas „Įdomiausias grupės sveikatos ugdymo projektas“ – 30 konkurso nugalėtojų apdovanoti kelionėmis į užsienį ir piniginiais prizais.

Partnerystės pagrindais dalyvauta konkursuose „Sveikuolių sveikuoliai“, kuriuose prizines vietas laimėjo asociacijos veikloje dalyvaujančios Ikimokyklinių įstaigų komandos .

4. Išleisti leidiniai:

Ir kelyje būk saugus. Vilnius, 2005.

Augu sveikas ir stiprus. Palanga, 2009.

Į sveikatos šalį. Vilnius, 2009.

Iš dalies remti leidiniai:

Sveikos gyvensenos ugdymas ikimokyklinėse įstaigose. Vilnius, 2002.

Sveikos ir saugios gyvensenos ugdymas lopšelyje-darželyje. 2003, Klaipėda.

Sveikatos ugdymo projektai ir jų įgyvendinimas. 2005, Klaipėda.

5. Kartu su Pedagogų profesinės raidos centru parengta 16 sveikatos ugdymo konsultantų, iš kurių 15 – asociacijos nariai.

6. Asociacijoje yra sukaupta įvairių naudingų metodinių priemonių ir literatūros, tai: literatūros bibliografinė rodyklė, metodinės medžiagos iš darbo patirties bankas (60 kompaktinių diskų ir vaizdajuosčių su įvairių įstaigų darbo patirtimi), 50 kompaktinių diskų su pranešimais įvairiais vaikų sveikatos ugdymo klausimais. Metodinė medžiaga yra saugoma asociacijos būstinėje.

7. Asociacija glaudžiai bendradarbiavo su Švietimo ir mokslo ministerija, Sveikatos apsaugos ministerija , Kūno kultūros ir sporto departamentu, savivaldybėmis, šalies švietimo centrais, iš jų su kai kuriais yra sudariusi bendradarbiavimo sutartis.

8. Asociacijos nariai aktyviai dalyvavo rengiant valstybinius dokumentus, teikiant pasiūlymus jų koregavimui.