RESPUBLIKINĖS IKIMOKYKLINIŲ ĮSTAIGŲ
DARBUOTOJŲ ASOCIACIJOS „SVEIKATOS ŽELMENĖLIAI“
Į S T A T A I

 I. BENDROJI DALIS
 

1.1. RESPUBLIKINĖ IKIMOKYKLINIŲ ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ ASOCIACIJA „SVEIKATOS ŽELMENĖLIAI“ (toliau tekste vadinama – asociacija) – nepolitinė, ne pelno siekianti, savarankiška, savanoriška kūrybinė organizacija, kurios teisinė forma – asociacija.
1.2. Asociacija veikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įstatymais, tame tarpe Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu, poįstatyminiais aktais ir šiais įstatais. Bendradarbiauja su valstybinėmis, visuomeninėmis organizacijomis, konfesinėmis bendruomenėmis, kūrybinėmis ir profesinėmis sąjungomis, mokslininkų susivienijimais. Palaiko glaudžius ryšius su sveikatos apsaugos specialistų draugijomis ir asociacijomis, LR kūno kultūros ir sporto departamentu.
1.3. Asociacija yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo. Pagal savo prievoles asociacija atsako tik savo turimu turtu.
1.4. Asociacija turi pavadinimą, savo lėšas, antspaudą, sąskaitas bankuose.
1.5. Asociacijos veikla neterminuota, finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

II. ASOCIACIJOS VEIKLOS TIKSLAI, VEIKLOS SRITYS BEI RŪŠYS

2.1. Asociacijos veiklos tikslai:
2.1.1 skatinti ir plėsti sveikų darželių tinklą šalyje, siekti ir skatinti respublikos vaikų darželius kurti vaikų sveikatai palankią ir saugią aplinką, tinkamas sąlygas vaikams judėti ir sportuoti, įrengti šiuolaikiškus ir originalius judėjimo bei grūdinimo kompleksus;
2.1.2. Telkti pedagogus aktyviai švietimo ir sveikatos pertvarkos veiklai ir plėtrai;
2.1.3. Skleisti sveikos gyvensenos kaip gyvenimo būdo nuo mažens idėjas visuomenėje, šeimose, ikimokyklinių įstaigų pedagogų bendruomenėse;
2.1.4. Rūpintis savo narių profesine kompetencija, kvalifikacija ir atestavimu;
2.1.5. Remti kūrybines sveikatos ugdymo iniciatyvas, kurti šeimų sveikatos mokyklėles, sveikatos klubus, rengti programas ir metodines rekomendacijas vaikų sveikatai stiprinti;
2.1.6. Vaikų sveikatos ugdymą ikimokyklinėse įstaigose laikyti prioritetu;
2.1.7. Bendrauti ir bendradarbiauti su įstaigomis, rengiančiomis pedagogus ikimokyklinėms įstaigoms, teikti praktinę profesinę paramą.
2.2. Asociacija organizuoja šalyje ir užsienyje seminarus, konferencijas, simpoziumus, kongresus, parodas, konkursus skirtus sveikos gyvensenos idėjoms įtvirtinti respublikos ikimokyklinėse įstaigose.
2.3. Asociacija leidžia informacinius leidinius, metodines rekomendacijas, katalogus, žaidimų – judrios veiklos sausumoje ir vandenyje – aprašus, straipsnių rinkinius sveikatos ugdymo metodikos ir jos diegimo praktikoje klausimais.
2.4. Organizuoja atviras veiklas pedagogams, tėvams, visuomenei, formuoja sveiko gyvenimo būdo nuo gimimo nuostatas.
2.5. Asociacija kuria vaikų sveikatos ugdymo respublikos ikimokyklinių įstaigų programas, dalyvauja šalies ir tarptautiniuose projektuose „Sveikatą stiprinanti mokykla“, „Sveikas miestas“ ir kt.
2.6. Nagrinėja kvalifikacijos kėlimo poreikius, teikia rekomendacijas kvalifikaciją tobulinančioms įstaigoms.
2.7. Teikia pasiūlymus Švietimo ir mokslo bei Sveikatos apsaugos ministerijoms vaikų sveikatos stiprinimo programų, veiklos turinio rengimo klausimais.
2.8. Organizuoja, skatina savo narius ieškoti naujovių stiprinti vaikų sveikatą, dalyvauti seminaruose šalyje ir užsienyje.
2.9. Bendrauja su Kelių policija, Saugais eismo mokyklomis, Vaiko teisių apsaugos tarnybomis, visuomenės sveikatos centrais.
2.10. Asociacija įgyvendindama savo tikslus ir uždavinius, vykdo šią veiklą:
2.10.1.Ikimokyklinis ugdymas (85.10);
2.10.2.Priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas (85.10.20);
2.10.3.Švietimui būdingų paslaugų veikla (85.60);
2.10.4.Kultūrinis švietimas (85.52);
2.10.5.Sportinis ir rekreacinis švietimas (85.51).
2.11.Asociacija taip pat vykdo ir kitokią veiklą, kuri įeina į jos steigimo dokumentuose nurodytą veiklos sritį bei neprieštarauja steigimo dokumentuose nurodytiems asociacijos veiklos tikslams.

III. ASOCIACIJOS TEISĖS IR PAREIGOS

3.1.Asociacijos numatytiems tikslams siekti ir veiklai vykdyti, asociacija gali:
3.1.1. turėti sąskaitas Lietuvos Respublikos kredito įstaigose;
3.1.2. pirkti ir kitaip įsigyti turtą, jį valdyti, naudotis ir disponuoti juo įstatymų ir šių įstatų nustatyta tvarka;
3.1.3.sudaryti sutartis ir prisiimti įsipareigojimus;
3.1.4.teikti mokamas paslaugas, atlikti sutartinius darbus bei nustatyti jų kainas;
3.1.5.teikti bei gauti labdarą ir paramą;
3.1.6.steigti atstovybes bei filialus respublikoje ir užsienyje;
3.1.7. reorganizuotis, steigti įstatymų nustatyta tvarka ne pelno organizacijas ir įmones;
3.1.8. naudoti turtą ir lėšas įstatuose numatytiems tikslams pasiekti ir įgyvendinti;
3.1.9.stoti į ne pelno organizacijų asociacijas bei dalyvauti jų veikloje.
3.2. Asociacija privalo:
3.2.1.efektyviai naudoti lėšas ir turtą, skirtus įstatuose numatytiems tikslams įgyvendinti;
3.2.2.vesti finansinės veiklos apskaitą, kuri atitiktų LR įstatymų bei kitų teisės aktų reikalavimus, taip pat labdaros ir paramos teikėjų sąlygas, neprieštaraujančias Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams;
3.2.3.teikti finansinę – buhalterinę ir statistinę informaciją valstybinėms institucijoms, įstaigos steigėjui, jeigu jis to reikalauja;
3.2.4.mokėti mokesčius įstatymų nustatyta tvarka.
3.3.Asociacija taip pat gali turėti ir kitokias, šiuose įstatuose nenustatytas civilines teises ir pareigas, jeigu jos neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymas bei teisės aktams, o taip pat ir šiems įstatams.

IV. ASOCIACIJOS NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

4.1. Asociacijos nariais gali būti įvairių tipų Lietuvoje veikiančios ikimokyklinės įstaigos, ikimokyklinių įstaigų darbuotojai, raštu pareiškę norą dalyvauti veikloje, turintys sveikatos ugdymo programą-projektą ir sumokėję stojamąjį nario mokestį.
4.2. Asociacija gali turėti garbės narių, kurie tvirtinami asociacijos visuotiniame narių susirinkime (konferencijoje). Garbės nariu gali būti bet kuris asmuo, turintis nuopelnų vaikų sveikatos ugdymui.
4.3. Asociacija gali turėti rėmėjų, fizinių ir juridinių asmenų, įmokėjusių į asociacijos sąskaitą nustatyto dydžio įnašą tikslinei programai plėtoti.
4.4.Asociacijos nariai turi teisę:
– dalyvauti visuose asociacijos renginiuose;
– rinkti ir būti išrinktam į asociacijos prezidiumą;
– dalyvauti visuotiniuose narių susirinkimuose (konferencijose) su sprendžiamuoju balsu;
– organizuoti darbo grupes asociacijos veiklos tikslams pasiekti;
– teikti pasiūlymus dėl asociacijos veiklos ir juos ginti;
– gauti informaciją apie asociacijos veiklą, jos lėšų naudojimą;
– gauti kvalifikuotą paramą vaikų sveikatos ugdymo metodikos klausimais;
– įgalioti kitą asmenį balsuoti už jį visuotiniame narių susirinkime (konferencijoje) ir atlikti kitus teisinius veiksmus;
– reikalauti sušaukti visuotinį narių susirinkimą (konferenciją);
– saugoti asociacijos ir jos narių ūkines paslaptis.
4.5. Asociacijos nariai privalo:
– laikytis taisyklių;
– mokėti stojamąjį ir nario mokestį;
– ginti asociacijos interesus;
– propaguoti asociacijos tikslus ir uždavinius visuomenėje;
– laikytis profesinės etikos normų reikalavimų;
– vykdyti teisėtus asociacijos valdyno organų sprendimus.

V. STOJAMŲJŲ ĮNAŠŲ IR NARIŲ MOKESČIŲ MOKĖJIMO TVARKA

5.1. Asociacijos narių stojamasis, nario ir kiti mokesčiai bei jų mokėjimo tvarka nustatoma visuotinio asociacijos narių susirinkimo (konferencijos) sprendimu, priimtu balsų dauguma.
5.2.Jeigu asociacijos narys per 2 mėnesius nuo visuotinio narių susirinkimo (konferencijos) nustatyto termino nesumoka nustatyto mokesčio, jo veikla suspenduojama iki įsiskolinimo likvidavimo. Jeigu per sekančius 2 mėnesius įsiskolinimas nelikviduojamas, asociacijos visuotinis narių susirinkimas (konferencija) prezidento teikimu sprendžia klausimą apie nario pašalinimą iš asociacijos.

VI. NAUJŲ NARIŲ PRIĖMIMO, NARIŲ IŠSTOJIMO IR PAŠALINIMO IŠ ASOCIACIJOS TVARKA

6.1. Asmenys naujais asociacijos nariais priimami ikimokyklinei įstaigai arba fiziniam asmeniui pareiškus norą ir pateikus prašymą, o prezidiumas priima sprendimą dėl nario priėmimo prezidiumo narių balsų dauguma. Sprendime nurodomas terminas per kurį asmuo, norintis tapti nariu, privalo sumokėti stojamąjį mokestį.
6.2.Asmuo asociacijos nariu tampa nuo tos dienos, kurią į asociacijos sąskaitą banke pervedamas stojamasis mokestis.
6.3. Narystė prarandama pačiam pageidaujant, nevykdant įstatų ar pažeidus profesinę etiką.
6.4.Asociacijos nariai turi teisę išstoti iš asociacijos raštu pateikę prašymą asociacijos prezidiumui.
6.5.Asociacijos nariai gali būti įspėjami arba šalinami iš asociacijos jeigu jie:
6.5.1.sąmoningai pažeidinėja asociacijos įstatus;
6.5.2.sąmoningai kliudo asociacijai siekti užsibrėžtų tikslų;
6.5.3.viršija savo ar jam suteiktus įgaliojimus;
6.5.4.savo veikla kompromituoja asociacijos vardą.
6.6.Sprendimą apie nario pašalinimą, asociacijos prezidiumo teikimu, priima visuotinis narių susirinkimas (konferencija) susirinkime dalyvaujančių asociacijos narių balsų dauguma.
6.7.Savanoriškai nutraukę savo veiklą asociacijoje nariai, privalo padengti nario mokesčio įsiskolinimą (jeigu toks yra) iki pareiškimo apie išstojimą pateikimo asociacijos prezidentui datos.
6.8.Pašalinti arba savanoriškai nutraukę veiklą asociacijos nariai, neturi teisės pretenduoti į asociacijos turtą, stojamuosius, einamuosius nario mokesčius ir tikslinius įnašus.

VII. ASOCIACIJOS VALDYMAS

7.1. Asociacijos organas yra visuotinis narių susirinkimas (konferencija), turinti visas visuotinio narių susirinkimo teises.
7.2. Kolegialus valdymo organas – prezidiumas.
7.3. Vienasmenis valdymo organas – vadovas – prezidentas.

VIII. KONFERENCIJOS KOMPETENCIJA

8.1. Konferencija yra asociacijos organas. Po kalendorinių metų pabaigos konferencija šaukiama 1 kartą į metus.
8.2. Konferencijos kompetencijai priklauso:
8.2.1. priimti, keisti ir papildyti įstatus;
8.2.2. rinkti ir atšaukti asociacijos vadovą – prezidentą, nustatyti jam atlyginimą;
8.2.3. nustatyti asociacijos tikslus ir pagrindinius uždavinius;
8.2.4. nustatyti kolegialių valdymo organų formavimo tvarką;
8.2.5. nustatyti asociacijos narių stojamųjų įnašų ir mokesčių dydį bei mokėjimo tvarką, tvirtinti asociacijos metinę finansinę atskaitomybę;
8.2.6. priimti sprendimus dėl asociacijos reorganizavimo, likvidavimo, filialų steigimo ir jų veiklos nutraukimo ;
8.2.7. šalinti iš asociacijos narius;
8.2.8. priimti sprendimus dėl asociacijos turto pardavimo, perleidimo, nuomos, įkeitimo asociacijos prievolėms užtikrinti, laidavimo ir garantavimo juo, kai tai leidžia LR Asociacijų įstatymas bei kiti teisės aktai.
8.3. Konferencijas organizuoja asociacijos prezidiumas, apie jų vietą, laiką ir darbotvarkės projektą pranešdamas asociacijos nariams šiuose įstatuose nustatyta tvarka ne vėliau kaip prieš 15 dienų iki konferencijos.
8.4. Konferencijos) darbotvarkė:
– konferencijos darbotvarkės projektas gali būti tikslinamas. Apie pasikeitimus nariams turi būti pranešta ne vėliau kaip prieš 10 dienų iki susirinkimo;
– konferencija gali nesvarstyti klausimų, iš anksto neįtrauktų į darbotvarkę.
8.5. Jeigu konferencijoje nėra kvorumo, t.y. ½ asociacijos narių, ne vėliau kaip po mėnesio turi būti sušaukta pakartotinė konferencija, nepaisant dalyvaujančių narių skaičiaus.
8.6.Konferencijoje dalyvaujantys nariai (jų įgaliotiniai) registruojami pasirašytinai registravimo sąraše. Šį sąrašą pasirašo konferencijos išrinktas pirmininkas ir sekretorius.
8.7. Asociacijos narys, susipažinęs su darbotvarke bei sprendimo projektu, gali raštu pranešti visuotiniams narių susirinkimui savo valią „už“ ar „prieš“ pavieniui dėl kiekvieno sprendimo.

IX. KOLEGIALAUS VALDYMO ORGANO – PREZIDIUMO – KOMPETENCIJA

9.1. Asociacijos veiklai tarp konferencijų vadovauja ir ją koordinuoja asociacijos kolegialus valdymo organas – prezidiumas. Prezidiumas yra kolegialus valdymo organas, renkamas 2 metų laikotarpiui iš 9 narių.
9.2. Pirmajame naujai išrinkto Prezidiumo posėdyje Prezidiumas atviru balsavimu paprasta balsų dauguma iš savo tarpo išsirenka Prezidiumo pirmininką.
9.3. Prezidiumo funkcijos ir įgaliojimai:
9.3.1. Įgyvendina asociacijos tikslus tarp konferencijų;
9.3.2. Nustato asociacijos darbuotojų struktūrą, etatus, apmokėjimo tvarką;
9.3.3. Skiria ir atleidžia finansininką, nustato atlyginimą, sudaro su juo darbo sutartį;
9.3.4. Organizuoja asociacijos konferencijas;
9.3.5. Analizuoja asociacijos veiklą;
9.3.6. Pateikia konferencijai asociacijos veiklos ataskaitą ir metinę finansinę atskaitomybę;
9.3.7. Vykdo kitas konferencijos pavestas funkcijas.
9.4. Prezidiumo posėdžių iniciatyvos teisę turi prezidentas ir nariai. Apie prezidiumo posėdį prezidentas praneša prezidiumo nariams bei kitiems asociacijos nariams ne vėliau kaip prieš 15 dienų iki posėdžio;
9.5. Prezidiumo posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė visų prezidiumo narių, o sprendimai yra teisėti, jeigu už juos balsuoja ne mažiau, kaip pusė visų Prezidiumo narių. Nariai turi lygias balso teises.

X. VIENASMENIO VALDYMO ORGANO – PREZIDENTO – KOMPETENCIJA

10.1. Asociacijos veiklai vadovauja vadovas – prezidentas.
10.2. Asociacijos vadovą – prezidentą skiria ir atleidžia konferencija.
10.3. Asociacijos prezidentas:
– atstovauja asociaciją aukščiausiame lygyje visose valstybinėse ir tarptautinėse institucijose, struktūrose ir organizacijose;
– vadovauja asociacijos veiklai bei tvarko jos reikalus;
– asociacijos vardu sudaro sandorius;
– atidaro, tvarko ir uždaro asociacijos sąskaitas bankuose;
– be įgaliojimo veikia asociacijos vardu ir išduoda įgaliojimus vykdyti toms funkcijoms, kurios yra jo kompetencijoje;
– realizuoja konferencijos ar prezidiumo sprendimus dėl disponavimo asociacijos turtu ar lėšomis;
– atsako už Prezidiumo sprendimų vykdymą;
– priima į darbą ir atleidžia darbuotojus;
– nustato darbuotojams atlyginimo ir premijų dydį;
– savarankiškai sprendžia kitus asociacijos klausimus, kurie nepriskirti konferencijos ar Prezidiumo kompetencijai.

XI. ASOCIACIJOS REVIZORIUS

11.1. Asociacijos revizoriumi gali būti veiksnus asmuo, turintis kvalifikacijos atestatą.
11.2. Revizorių renka konferencija dvejiems metams.
11.3. Revizorius privalo:
– tikrinti asociacijos metinę finansinę atskaitomybę ir kitus buhalterinės-finansinės apskaitos dokumentus;
– atlikti bet kokius finansinės veiklos patikrinimus konferencijos ar prezidento pavedimu;
– artimiausioje konferencijoje arba prezidiumo posėdyje pranešti apie visus patikrinimo metu nustatytus pažeidimus;
– pateikti konferencijai asociacijos finansinės veiklos patikrinimo metų ataskaitą.

XII. ASOCIACIJOS LĖŠŲ IR PAJAMŲ ŠALTINIAI

12.1. Narių stojamieji įnašai, narių mokesčiai ir tiksliniai įnašai.
12.2. Valstybės ir savivaldybių tikslinės paskirties lėšos.
12.3. Fizinių ir juridinių asmenų neatlygintinai perduotos lėšos.
12.4. Kredito įstaigų palūkanos, mokamos už jose saugomas lėšas.
12.5. Tiksliniai įnašai mokami tikslinių programų vykdymui.
12.6. Labdaros ir paramos būdu gautos lėšos.

XIII. ASOCIACIJOS SKELBIMŲ, PRANEŠIMŲ IR SPRENDIMŲ PASKELBIMO TVARKA

13.1. Konferencijos, prezidiumo ar prezidento sprendimai, su kuriais reikia supažindinti asociacijos narius arba kitus asmenis, išsiunčiami ne vėliau kaip per 15 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos.
13.2.Už asociacijos veiklos pranešimų ir sprendimų savalaikį išsiuntimą atsako prezidentas. Visa informacija apie vykdomą veiklą siunčiama el. paštu, patvirtinant apie gautą atsakymą, arba skelbiama kitu būdu – asociacijos svetainėje: www.szelmeneliai.lt.
13.3. Pranešimai apie asociacijos pertvarkymą, numatomą reorganizavimą, likvidavimą bei kita viešai skelbtina informacija, turi būti internetinėje svetainėje: www.szelmeneliai.lt ir dienraštyje „Lietuvos rytas“. Pranešime apie reorganizavimą turi būti nurodyta, kur ir kada galima susipažinti su susijusiais su reorganizavimu dokumentais.

XIV. DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS APIE ASOCIACIJOS VEIKLĄ PATEIKIMO NARIAMS TVARKA

14.1. Asociacijos nariui raštu pareikalavus, asociacijos prezidentas ne vėliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti galimybę jam susipažinti ir (ar) pateikti kopijas šių dokumentų: asociacijos įstatų, metinės finansinės atskaitomybės ataskaitų, veiklos ataskaitų, revizoriaus ataskaitų, konferencijų protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti konferencijos sprendimai, asociacijos narių sąrašų, kitų asociacijos dokumentų, kurie turi būti vieši pagal įstatymus. Atsisakymas pateikti dokumentus turi būti motyvuotas ir įformintas raštu, jeigu asociacijos narys to pareikalauja. Ginčus dėl Asociacijos nario teisės į informaciją sprendžia teismas.
14.2. Asociacijos dokumentai, jų kopijos ar kita informacija asociacijos nariams turi būti pateikiama neatlygintinai.

XV. ASOCIACIJOS FILIALŲ STEIGIMO TVARKA

15.1. Asociacija turi teisę steigti teritorinius filialus. Jie steigiami įstatuose nustatyta tvarka.
15.2. Filialas yra asociacijos padalinys, turintis atskirą teritorinę buveinę. Filialas nėra juridinis asmuo ir naudojasi asociacijos kaip juridinio asmens vardu. Filialas veikia pagal asociacijos įstatus ir konferencijos suteiktus įgaliojimus.
15.3. Filialas registruojamas, perregistruojamas ir išregistruojamas įstatymų nustatyta tvarka.
15.4. Filialų vadovus skiria ir atleidžia asociacijos prezidiumas.

XVI. ASOCIACIJOS REORGANIZAVIMO TVARKA

16.1. Asociacija gali būti reorganizuota susirinkimo sprendimu.
16.2. Asociaciją galima reorganizuoti:
– jungiant su kitom asociacijom;
– skaidant į kelias asociacijas.
16.3. Apie asociacijos reorganizavimą skelbiama du kartus, antrą kartą – ne anksčiau kaip po 30 dienų nuo pirmojo skelbimo.
16.4. Reorganizuotos asociacijos teisių ir prievolių perėmėjas yra po reorganizavimo veikiančios asociacijos. Teisių ir prievolių perėmimo tvarką bei terminus nustato konferencija.

XVII. ASOCIACIJOS LIKVIDAVIMO TVARKA

17.1. Asociacijos likvidavimo pagrindas gali būti:
– teismo sprendimas likviduoti asociaciją už įstatymų nustatytus teisės pažeidimus;
– konferencijos sprendimas;
– faktas, kad liko mažiau nei trys asociacijos nariai.
17.2. Tuo atveju, kai asociacija likviduojama, kai liko mažiau nei trys nariai, likvidatorių skiria likę nariai.
17.3. Paskyrus likvidatorių, asociacija įgyja likviduojamos asociacijos statusą: valdymo organai netenka įgaliojimų valdyti asociaciją, jų funkcijas atlieka likvidatorius.
17.4. Apie asociacijos likvidavimą turi būti viešai skelbiama du kartus, antrą kartą – ne anksčiau kaip po 30 dienų nuo pirmojo skelbimo.
17.5. Asociaciją likvidavus, likvidatorius privalo sudaryti likvidavimo aktą, išregistruoti asociaciją, grąžinti pažymėjimą jį išdavusiai institucijai. Likusios lėšos sunaudojamos konferencijos numatyta tvarka.

XVIII. ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

18.1.Keisti ir papildyti asociacijos įstatus iniciatyvos teisę turi konferencija, prezidiumas ir asociacijos prezidentas.
18.2. Pakeistus ir papildytus įstatus tvirtina asociacijos konferencija 2/3 susirinkime dalyvaujančių asociacijos narių balsų dauguma.
18.3.Įstatų pakeitimai ir papildymai įsigalioja nuo jų įregistravimo įstatymų nustatyta tvarka.

XIX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

19.1. Visus kitus šiuose įstatuose neaptartus klausimus asociacija sprendžia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais.
19.2. Šie įstatai įsigalioja nuo jų įregistravimo dienos. Šie įstatai pasirašyti 3 egzemplioriais.
Šie įstatai pasirašyti du tūkstančiai dešimtųjų metų gruodžio mėnesio devintą dieną.
Konferencijos) įgaliotas asmuo – asociacijos prezidentė ______ a.v. Danutė Jakučiūnienė