Konvencijos
 – Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija

Įstatymai
 – Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas 
 – Švietimo įstatymas 

Vyriausybės nutarimai
 – Dėl Nacionalinės smurto prieš vaikus prevencijos ir pagalbos vaikams 2008-2010 metų programos patvirtinimo
 – Dėl Vaiko gerovės valstybės politikos strategijos ir jos įgyvendinimo priemonių 2005-2012 metų plano patvirtinimo
 – Dėl Lietuvos Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros 2006-2013 metų strategijos įgyvendinimo priemonių 2009-2013 metų plano patvirtinimo
 – Dėl Vaikų sveikatos stiprinimo 2008-2012 metų programos patvirtinimo
 – Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtros 2007-2012 metų programos patvirtinimo

Švietimo ministerijos įsakymai
– Dėl švietimo aprūpinimo standartų patvirtinimo (tinka ir ikimokyklinukams)

Programos
 – Dėl Ikimokyklinio ugdymo programų kriterijų aprašo
 – Dėl Rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo programos patvirtinimo
 – Dėl Nacionalinės smurto prieš vaikus prevencijos ir pagalbos vaikams 2008-2010 metų programos patvirtinimo
 – Dėl Vaikų ir jaunimo socializacijos programos patvirtinimo
 – Dėl Vaikų sveikatos stiprinimo 2008-2012 metų programos patvirtinimo
 – Dėl Valstybinės šeimos sveikatos 2008-2010 metų programos patvirtinimo
 – Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtros 2011-2013 metų programos patvirtinimo
 – Dėl Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programos patvirtinimo
 – Dėl sveikatos priežiūros kokybės užtikrinimo 2005-2010 m. programos patvirtinimo
 – Dėl Valstybinės psichikos sveikatos strategijos įgyvendinimo 2008-2010 metų programos patvirtinimo

Dokumentai, reglamentuojantys tinklo plėtrą
 – Dėl Mokyklų pripažinimo sveikatą stiprinančiomis mokyklomis tvarkos aprašo patvirtinimo

Teisės aktai, reglamentuojantys sveikatos priežiūrą ikimokyklinio ugdymo įstaigose
 – Dėl statistinės apskaitos formos Nr. 027-1/a “Vaiko sveikatos pažymėjimas” patvirtinimo
Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2016 “Ikimokyklinio ugdymo mokykla: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai” patvirtinimo
Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2010 “Ikimokyklinio ugdymo mokykla: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai” patvirtinimo
 – Dėl Sveikatos priežiūros ikimokyklinio ugdymo įstaigose tvarkos aprašo ir Vaikų sveikatos priežiūros ikimokyklinio ugdymo įstaigose rekomendacijų patvirtinimo
 – Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašas